تحقیق تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها

مطالب دیگر:
📖پاورپوینت زندگینامه و آثاروالتر گروپیوس📖همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی📖پاورپوینت دریافت بصری و توجه در معماری📖ادقام سطوح در معماری📖پاورپوینت زندگینامه و آثار فرانک لوید رایت و خانه آبشار📖پاورپوینت هنر نظم دادن به فضا درمعماری📖اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسیان📖پاورپوینت جلال الدین محمد بلخی (مولوی)📖پاورپوینت تناقص در مبانی نظری معماری📖پاورپوینت تناسبات وگونه شناسی كالبدی انسان و معماری📖پاورپوینت تعامل عوامل در مبانی نظری معماری📖قدرت و اقتدار در حكومت نبوی📖پاورپوینت ترکیب بندی عناصر ساختمانی در مبانی نظری معماری📖پاورپوینت تراکم عناصر در فضا در مبانی نظری معماری📖جامعه مدنی و مشارکت نوجوان📖حراج و مزایده در قانون اجرای احكام مدنی📖آزادی مشروط📖ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت📖تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران📖دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

مفهوم ارزش
مدیریت مبتنی بر ارزش به ذهن هر کسی که در سازمان است این موضوع را القاء می نماید که بیاموزد تصمیمات خود را مبتنی بر درک خویش از چگونگی کمک این تصمیمات به ارزش شرکت ، الویت بندی نماید.
این بدین معنی است که همه فرآیندها و نظامهای اساسی به سمت ایجاد ارزش بایستی جهت گیری شوند.
ارزش آفرینی Value Creation
در چهارچوب فرآیند و زنجیره ارزش در ادبیات مالی و اقتصادی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است که پایه واساس آن ، مفهوم ارزش است.
ارزش
عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال ، حالتها و پدیده ها نسبت می دهد.
ارزش افزوده Value Added
به مفهوم ما به ازای ارزشی است كه بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود كه درچهارچوب ارزشهای اقتصاد تببین و طبقه بندی می گردد .
نشاندهندۀ تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است.

روشهای محاسبۀ ارزش افزوده
1-محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش كالا و خدمات (روش تفریق)
کارکردهای ارزش افزوده
اهداف و كاربرد ارزش افزوده
روشهای ارزیابی و سنجش عملکرد
معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد
• معیارهای مالی
– معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
– معیار مالی خارجی (قیمت سهام)
• معیارهای غیر مالی
– معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
– معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
Balanced Scorecardمعیار سنجش جامع عملکرد
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد( Balanced Scorecard) بیان