تحقیق تفكر در مدیریت

مطالب دیگر:
🔑دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت پوشه کار .🔑دانلود پاورپوینت توضیحات کامل در مورد پوشه کار .🔑دانلود پاورپوینت چگونه ریال را به تومان تبدیل کنم و... .🔑دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه .🔑دانلود پاورپوینت در مورد ترکیه و افغانستان .🔑دانلود پاورپوینت درس مطالعات پنجم تشکیل رود .🔑دانلود پاورپوینت ارزشیابی کیفی-توصیفی مدیران .🔑دانلود پاورپوینت در مورد تفکر و پژوهش .🔑دانلود پاورپوینت در مورد تقارن مرکزی .🔑دانلود پاورپوینت تقریب به روش سینوسی .🔑دانلود پاورپوینت در مورد تقریب زدن به روش قطع کردن .🔑دانلود پاورپوینت تقسیم بر عدد یک رقمی .🔑دانلود پاورپوینت تقسیم کسر .🔑دانلود پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم تقسیم کسربرعدد .🔑دانلود پاورپوینت گارگاه آموزشي ارزشيابي کيفي توصيفي .🔑دانلود پاورپوینت رياضي پنجم ابتدايي تناسب .🔑دانلود پاورپوینت در مورد دشت ها وجلگه هاي ايران .🔑دانلود پاورپوینت در مورد جمعیت ومهاجرت .🔑دانلود پاورپوینت در مورد چاپ دستی .🔑دانلود پاورپوینت درس8تاریخ تشکیل حکومت های مستقل در ایران .

جامعه ما به علل بسیار گرفتار نوعی ناكارایی ملی است . علل ناكارایی فرهنگی ، قدیمی ، ریشه دار و متعدد است . از آنجا كه كشورهای پیشرفتهجهان با تمام امكانات و سرعت به سوی بیشترین كارایی پیش می روند، در ارتباط جهانی ابعاد این ناكارایی وسیع تر و آثار آن عمیق تر می شود. برای نجات از این گرفتاری باید از همان راهی رفت كه دیگران رفته و مكررا‏‎ً آنرا تجربه كرده اند وآن راه فقط تفكر عملی است .
به كار گیری تفكر عملی و هدایت جامعه به سوی آن از طریق سازمان و مدیریت سرعت فزاینده به خود می گیرد و از این جهت دانش مدیریت به عنوان ارائه دهنده الگو ، روش و اندیشه یا نرم افزار پیشرفت معرفی گردیده است.(مدیریت دولتی/1368)
نگاهی به تاریخ فلسفه و توجه به سیر اندیشه دانشمندان در پیدا كردن تعریفی جامع و مانع برای شناساندن انسان نشان می دهد كه فلاسفه جهان در غالب موارد نطق و بیان را یكی از امتیازات آدمی دانسته و در كوتاهترین كلام گفته اند : «انسان حیوانی است ناطق» اما این بدان معنی نیست كه تنها مایه برتری آدمی بر دیگر حیوانات سخن گفتن است. آنچه انسان را در بالاترین درجات آفریده شدگان قرار می دهد و از دیگر موجودات متمایز می سازد ، قدرت اندیشه و نیروی تفكر است. انسان اندیشمند تفكر می كند ، مدل می سازد و مدل خود را پیاده می كند . انسان اولیه برای كندن خاك فكر كرد و مدلی از وسیله انگاشت بعد كوشش كرد این مدل را از سنگ بسازد و نهایتاً كلنگی سنگی یا سخت افزار مربوط را تهیه كرد. انسان امروزی نیز همین طور است . می اندیشد و بر اساس اندیشه خود مثلاً مدلی از ابزار به كارگیری اشعه لیزر را در فكر خود خلق می كند و سس می كوشد این تصور فكری خود را عینیت بخشد .(محمد علی طوسی/1369)